MIKSI #MERKITYSTYÖ ON ORGANISAATION ELINEHTO?

Edellisessä kirjoituksessani esittelin merkityksellisen työn JCT-teoriaa, jota pidetään pioneeriteoriana merkityksellisen työn tutkimuksessa. Kyseisen teorian mukaan kokemus työn merkityksellisyydestä, vastuusta ja oman työn tuloksellisuudesta johtaa työntekijöiden sisäiseen työmotivaatioon, korkeampaan työtyytyväisyyteen ja parempaan työtehoon – siis tuloksiin, joista jokainen johtaja haaveilee omassa organisaatiossaan.

Tässä tekstissä esittelen muutaman keskeisen syyn, miksi merkitystyöhön panostaminen ei ole organisaatioille pelkästään hyvä vaihtoehto, vaan suoranainen elinehto:

Työntekijöiden sitouttaminen

Nykyajan työelämässä ajatus työnantajasta tunteettomana ja kylmänä työntekijöiden vapauden riistäjänä ei enää ole relevantti: Taylorismi ei yksinkertaisesti enää toimi ja pelkkä palkka ei motivoi! EVAn työelämäraportin (Alasoini, 2010) mukaan työelämä on muuttunut entistä subjektiivisemmaksi ja ihmisiä kiinnostaa entistä enemmän omien tavoitteidensa saavuttaminen, työhyvinvointi ja työssä viihtyminen. Tästä syystä työvoimaa ja työntekijöitä ei ole varaa käsitellä enää massana, mikäli heidät haluaa saada sitoutumaan organisaatioonsa.

Työnantajan tulisi nykyajan työelämässä huomioida työntekijänsä entistä enemmän yksilöinä. Yksilöiden huomioiminen työelämässä tarkoittaa muun muassa yksilöllisten motivaatiotekijöiden ja työn merkityksellisyyden kokemuksen huomioimista työpaikan työtehtävien organisoinnissa (Job Design). Kohdatuksi ja kuunnelluksi tullut työntekijä sitoutuu työyhteisöönsä ja kokee oman toimintansa osana yhteisöä merkitykselliseksi ja tekee kaikkensa yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

Win-Win-Win -tilanne

Merkityksellisyys luo syvyyttä ja lisää luottamusta niin työntekijän ja työnantajan välille kuin asiakassuhteisiinkin: työelämässähän on kyse moneen suuntaan kulkevasta lisäarvon tuottamisen ketjuista, ja lisäarvosta tuskin pystytään puhua ilman, että puhutaan jostain merkittävästä ja merkityksellisestä. Merkityksellinen työ saakin aikaan työelämässä tavoiteltavan kaikki voittaa -tilanteen: Kun työntekijä saa tehdä itselleen merkityksellisiä työtehtäviä, voittajina ovat sekä yksilö, yritys että asiakas. Merkityksellisen työn vaikutukset ovat mitattavissa sekä taloudellisena hyötynä yritykselle, parantuneena elämänlaatuna työntekijälle että kokonaisvaltaisempana palveluna asiakkaalle.

Itseään ruokkiva kehä

Merkityksellisyyden kokemus työssä saa aikaiseksi positiivisen kehän, jossa mielekkäät työtehtävät synnyttävät työntekijässä kokemuksen merkityksellisestä työstä. Kokemus merkityksellisyydestä puolestaan lisää työntekijän työmotivaatiota ja työtehokkuutta. Lisääntynyt tehokkuus lisää työn merkityksellisyyttä kahdesta syystä: toisaalta työntekijä näkee oman työnsä tuloksellisuuden entistä paremmin ja toisaalta tehokas ja tuloksellinen työ johtaa positiiviseen urakehitykseen ja esimerkiksi organisaation sisällä etenemiseen entistä mielekkäämpiin työtehtäviin. Ja jokainen organisaatiohan on kiinnostunut työntekijöistä, joilla on potentiaalia, motivaatiota ja kyvykkyyttä kehittyä ja kantaa entistä suurempaa vastuuta organisaation tavoitteista ja tulevaisuudesta.

Merkityksellisyyden kehä. Merkityksellisyyden kokemus johtaa parantuneeseen työtehoon ja lisääntyneeseen työmotivaatioon (Sahimaa, 2016).

Merkityksellisyyden kehä. Merkityksellisyyden kokemus johtaa parantuneeseen työtehoon ja lisääntyneeseen työmotivaatioon (Sahimaa, 2016).


Tämän tekstin luettuasi organisaatiollasi tai sinulla henkilökohtaisesti tuskin lienee enää hyvää syytä olla tutustumatta tarkemmin merkityksellisen työn tarjoamiin etuihin. Mikäli sinä tai organisaatiosi tarvitsee apua matkalla merkityksellisen työn lähteille, ota yhteyttä. Autamme sinua mielellämme kohti merkityksellisen työn löytymistä.

 

jaakko_valmiit-3.jpg

Tekstin kirjoittaja on Jaakko Sahimaa. Hän on organisaatiopsykologi, jonka Intohimona on auttaa ihmisiä mielekkään työn pariin ja olla tekemässä tulevaisuuden työelämästä entistä parempaa.

Lähteet: Alasoini T., (2010). Mainettaan parempi työ -kymmenen väitettä työelämästä. Taloustieto Oy. Helsinki