5 TAPAA TEHDÄ TYÖSTÄ MOTIVOIVAA JA MIELEKÄSTÄ

photo-1456406644174-8ddd4cd52a06.jpg

Erilaisissa työhyvinvointia mittaavissa tutkimuksissa nousee kerta toisensa jälkeen esille eräs tekijä, jonka on havaittu vaikuttavan vahvasti sekä työntekijöiden työtehokkuuteen että heidän kokemuksiinsa työnteon mielekkyydestä. Edellisten lisäksi kyseisen tekijän on havaittu olevan niin ikään yhteydessä parempaan työn laatuun, vähäiseen työpoissaolojen määrään sekä vähäiseen työvoiman vaihtuvuuteen työpaikalla.

Kyseinen tekijä on tutkimuksissa nimetty työn merkityksellisyyden kokemukseksi. Akateemisissa piireissä kiinnostus työn merkityksellisyyden kokemusta kohtaan on kasvanut jatkuvasti tutkimuksen lähdettyä liikkeelle 1970-luvulla. Samalla, kun työpsykologiset tutkimukset ovat yhä selkeämmin alleviivanneet positiivisia yhteyksiä työmotivaation ja tuottavuuden välillä, on työn merkityksellisyydestä kiinnostuttu tutkimuskentän lisäksi myös liike-elämän toimijoiden parissa.

Työn tuunaaminen ja työnkuvan muokkaaminen merkitykselliseksi ja työntekijää motivoivaksi on sekä organisaation johtajien että työntekijöiden itsensä vastuulla. Johtajien ja esimiesten vastuulla on, että ulkoiset puitteet työn tekemiseen ovat kunnossa, työtehtävät sopivasti mitoitettuja ja työyhteisö turvallinen ja hyvä paikka toimia. Työntekijöiden itsensä vastuulle jää henkilökohtaisen työmotivaation löytäminen omista työtehtävistään, esimerkiksi henkilökohtaisen tavoitteidenasettelun ja oman työskentelyrytmin optimoimisen kautta.

Kuinka työstä sitten tehdään merkityksellistä?

Tutkimusaiheen pioneeritutkimus 1970-luvulta antaa viisi yksinkertaista vinkkiä siihen, kuinka työstä voidaan tuunata mielekästä ja merkityksellistä. Näiden vinkkien avulla voit johtajana lisätä alaistesi työtyytyväisyyttä ja kokemusta työn merkityksellisyydestä:

1. Lisää autonomiaa

Tutkimusten mukaan vastuu työn tuloksista lisää työntekijän kokemusta työn merkityksellisyydestä ja sitä kautta lisää myös halukkuutta panostaa omiin työtehtäviinsä ja tehdä ne huolellisesti. Autonomian lisääminen siis parantaa työtehokkuutta, turha vahtiminen puolestaan ei!

2. Anna palautetta

Täsmällinen ja oikeaksi havaittu palaute on työntekijöille tärkeää, jotta he voivat olla varmoja oman työnsä laadusta ja tuloksellisuudesta. Johtajan asemassa velvollisuutesi on siis muistaa antaa positiivista ja negatiivista palauteta ja ennen kaikkea: puhua suoraan ja antaa palautetta, joka on täsmällistä, faktoihin perustuvaa ja tarjoaa uudenlaisia toimintaehdotuksia tehottomien toimintamallien tilalle.

3. Jaa alaisillesi tärkeitä ja "tolkullisia" työtehtäviä

Työntekijät haluavat, että heidän tekemänsä työtehtävät tuntuvat tavalla tai toisella tärkeiltä, tarpeellisilta ja jo itsessään merkityksellisiltä. Vastuullisten työtehtävien jakaminen alaisille lisää siis heidän kokemustaan heidän tärkeydestään ja tarpeellisuudestaan työpaikalla. Ja kukapa ei haluaisi kokea oloansa tarpeelliseksi työpaikallaan.

4. Jaa alaisillesi monipuolisia työtehtäviä

Työtehtävien monotonisuus johtaa työntekijöiden tylsistymiseen ja boreoutiin, mikä luonnollisesti vähentää työn merkityksellisyyden kokemusta. Tarpeeksi monipuoliset ja muuttuvat työtehtävät puolestaan luovat vaihtelua työntekoon ja lisäävät työntekijän motivoitumista työhön. Erilaiset työtehtäväkierrot ovat yksi tapa tehdä yksitoikkoisistakin työtehtävistä mielekkäämpiä.

5. Auta alaisiasi näkemään työ osana yrityksen missiota

Yksittäiset työtehtävät saattavat tuntua merkityksettömiltä, mikäli työntekijä ei ymmärrä toimiensa vaikutusta kokonaisuuteen. On hyvä varmistaa, että työntekijät ymmärtävät oman työpanoksensa vaikutuksen yrityksen tavoitteiden saavuttamiseen ja mission toteutumiseen. Työntekijöiden osallistamisen, yhteisten tavoitteiden asettamisen ja työyhteisön sosiaalisen identiteetin eli ”me-hengen” luomisen kautta työntekijöiden on huomattavasti helpompi ymmärtää oman työn merkitys osana kokonaisuutta.

lataus (1).png

Näitä keinoja ja vinkkejä työstämällä uskon niin sinun henkilökohtaisesti kuin myös työyhteisösi pääsevän kohti motivoivampaa ja merkitysrikkaampaa työtä: Merkityksellisen työn löytäminen on paitsi mukavaa, myös pitkällä aikavälillä järkevää niin työssä jaksamisen ja hyvinvoinnin kuin työyhteisösi taloudenkin kannalta.